Grand Tour Riga, Tallin, Helsinki e San Pietreoburgo evasioni